Splošne informacije


Stečajni postopek nad družbo Primorje d.d. je bil oklican s sklepom Okrožnega sodišča v Novi Gorici dne 21.6.2012 na predlog samega stečajnega dolžnika z dne 14.6.2012.


Za upravitelja je bil imenovan Rudolf Hramec, št. dovoljenja za delo L 16/2000.

Postopek stečaja natančno ureja ZFPPIPP (Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju).


Na spletnih straneh Primorja d.d. v stečaju bomo redno obveščali vse zainteresirane o pomembnejših procesnih dejanjih v postopku, še posebej pa o delu upravitelja s sodelavci, o delu upniškega odbora, prodajah premoženja, odločitvah sodišča in podobnem.


Spletno stran bomo dopolnjevali skladno s potrebami postopka, veseli pa bomo tudi pobud obiskovalcev strani.