Splošne informacije


Stečajni postopek nad družbo Primorje d.d. je bil oklican s sklepom Okrožnega sodišča v Novi Gorici dne 21.6.2012 na predlog samega stečajnega dolžnika z dne 14.6.2012.


Za upravitelja je bil imenovan Rudolf Hramec, št. dovoljenja za delo L 16/2000.

Postopek stečaja natančno ureja ZFPPIPP (Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju).


Na spletnih straneh Primorja d.d. v stečaju bomo redno obveščali vse zainteresirane o pomembnejših procesnih dejanjih v postopku, še posebej pa o delu upravitelja s sodelavci, o delu upniškega odbora, prodajah premoženja, odločitvah sodišča in podobnem.


Spletno stran bomo dopolnjevali skladno s potrebami postopka, veseli pa bomo tudi pobud obiskovalcev strani.

 

 

Upniški odbor

Člani upniškega odbora:

1. Predsednica: Blanka Marko za upnika SDH d.d.

2. Član: Mateja Oset za upnika NLB d.d.

3. Član: Sabina Deržek za upnika SKB BANKA d.d.

4. Član: Damijan Podlesek za upnika Nova KBM d.d.

5. Član: odvetnik Damijan Terpin za upnika Adriano Corsi

6. Član: Polona Žnidarčič za upnika Salonit d.d.

7. Član: Miha Klep za upnika Triglav d.d.

Kontakt upniškega odbora:

tajnistvo@primorje.si